REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.stroje-efka.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.stroje-efka.pl prowadzony jest przez Ewę Krzemińską prowadzącą działalność pod firmą:
  GP CONCEPT Ewa Krzemińska z siedzibą: ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 631-100-17-89, REGON 277646581, tel. +48-500-49-37-99, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@stroje-efka.pl
 2. Niniejszy regulamin jest skierowany do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.stroje-efka.pl oraz określa zasady zawierania Umów Sprzedaży zawieranych na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.stroje-efka.pl jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej w tym strojów kąpielowych, bielizny damskiej i męskiej oraz innych produktów za pośrednictwem sieci internet.
 4. Zawartość strony www, treści, grafika, logo, zdjęcia a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep Internetowy www.stroje-efka.pl nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego www.stroje-efka.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. Wszystkie Produkty w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W wyjątkowych sytuacjach informacje o ewentualnych wadach fizycznych danego Produktu, będą wyraźnie oznaczone i udostępnione Klientom każdorazowo na karcie produktu, w jego opisie.
 8. Nazwy Produktów, marek oraz znaki graficzne użyte w Sklepie Internetowym są własnością ich producentów.
 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym www.stroje-efka.pl, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie www.stroje-efka.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem Produktów odbieranych i opłacanych osobiście przez Klienta, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.
 11. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem zakładki „Regulamin” na stronie Sklepu Internetowego www.stroje-efka.pl, a także pobrać go w formie pliku PDF i wydrukować.
 12. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem na podstawie złożonego Zamówienia. Klient akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji „Przeczytałem Regulamin i akceptuję zawarte w nim warunki” przed złożeniem zamówienia.
 1. DEFINICJE
 1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  CENA - oznacza kwotę brutto podaną przez Sprzedawcę w opisie Produktu znajdującego w Sklepie Internetowym. Ceny wyrażone są w polskich złotych [PLN], zawierają wszystkie składniki, cła oraz podatek VAT. Cena Produktu nie zawierają Kosztów Dostawy.
  DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi towaru określonego w zamówieniu, przez Sprzedawcę za pośrednictwem Przewoźnika. DZIEŃ KALENDARZOWY - oznacza dzień następujący kolejno jeden po drugim
  DZIEŃ ROBOCZY - oznacza jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  FORMULARZ REJESTRACJI - oznacza formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym.
  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - oznacza Usługę Elektroniczną, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i kosztu dostawy oraz płatności.
  KLIENT - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną; albo jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  KONTO - oznacza Usługę Elektroniczną, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę) w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  KOSZT DOSTAWY - oznacza koszty dostawy, przedstawione Klientowi za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu w trakcie składania przez niego Zamówienia. Koszty Dostawy są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  NEWSLETTER - oznacza Usługę Elektroniczną pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
  PRODUKT - oznacza rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, w odniesieniu do której Klient i Sprzedawca mogą zawrzeć Umowę Sprzedaży.
  PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  PRZEWOŹNIK, DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów: firma kurierska; Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  SKLEP INTERNETOWY, SKLEP - oznacza sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym: http://www.stroje-efka.pl
  SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - oznacza Ewę Krzemińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GP CONCEPT Ewa Krzemińska, z siedzibą w:
  ul. Tarnogórska 32 42-677 Szałsza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 277646581, NIP 631-100-17-89.
  UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  USŁUGA ELEKTRONICZNA - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną; albo jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi Elektronicznej.
  ZAMÓWIENIE - oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Warunki i zakres świadczenia usług elektronicznych w sklepie internetowym.
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym www.stroje-efka.pl odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym www.stroje-efka.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.stroje-efka.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • - rejestracja i prowadzenie konta w Sklepie Internetowym,
  • - zawieranie Umów Sprzedaży produktu w Sklepie Internetowym,
  • - korzystanie z Newslettera Sklepu Internetowego.
 • Założenie i korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji przez Usługobiorcę. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na podanie danych osobowych Usługobiorcy oznaczonych jako obowiązkowe w Formularzu Rejestracji udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
 • Usługa Elektroniczna polegająca na rejestracji i prowadzeniu Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia Konta (rezygnować z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stroje-efka.pl lub też pisemnie na adres: GP CONCEPT ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza z dopiskiem "Sklep Internetowy stroje-efka.pl"
 • Świadczenie Usługi Elektronicznej mającej na celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.stroje-efka.pl odbywa się za pomocą elektronicznego Formularza Zamówienia. Usługa jest nieodpłatna, ma charakter jednorazowy i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • Usługa Elektroniczna polegająca na korzystaniu z Newslettera Sklepu Internetowego jest świadczona tylko i wyłącznie za zgodą Usługobiorcy. Usługa jest nieodpłatna i jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać wypisania się z Newslettera (rezygnować z subskrypcji Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stroje-efka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza.
 1. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer, lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • włączona obsługa JavaScript oraz zapis plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail,
 • aktywny numer telefonu.
 1. GP CONCEPT Ewa Krzemińska zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego www.stroje-efka.pl spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
 1. PROCEDURA I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie za pomocą Sklepu Internetowego, Klient składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  2. Ceny Produktów uwidocznione na stronach Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych [PLN] i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT i cła. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o Kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowej) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość Produktów dostępnych w promocyjnej cenie jest ograniczona i Zamówienia będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
  6. Sklep Internetowy www.stroje-efka.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub grup asortymentowych.
  7. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą elektronicznego Formularza Zamówienia w Sklepie www.stroje-efka.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  8. Warunkiem przyjęcia otrzymanego Zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta informacji, które zawarto w elektronicznym Formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę), adres, adres do dostawy (jeśli inny niż adres Klienta), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu umożliwiający kontakt przy realizacji zamówienia. Dla Klientów będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  9. Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności w celu złożenia zamówienia w Sklepie (część czynności może być wielokrotnie powtarzana):
 • zarejestrować Konto poprzez Formularz Rejestracyjny,
 • dodać produkt(y) do elektronicznego Koszyka,
 • wybrać miejsce dostawy (jeżeli jest inny niż adres Klienta),
 • wybrać sposób dostawy i powiązanej z nią formy płatności,
 • potwierdzić wybór metody płatności,
 • potwierdzić złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Produkty oraz Dostawę zgodnie z podsumowaniem Zamówienia. Po wybraniu w/w opcji Zamówienie nie może zmienić zawartości oraz/lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 1. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi na podany w adres poczty elektronicznej, stosownej wiadomości która zawiera:
 • potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji,
 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin.
 1. W momencie otrzymania przez Klienta w/w wiadomości, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.
 3. Sklep Internetowy www.stroje-efka.pl oświadcza, iż w związku z Zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 1. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient może dokonać płatności za złożone Zamówienie w sposób wybrany przez siebie za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych Sklepu. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - wpłaty należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedawcy:
  • 92 1050 1298 1000 0090 6410 2081 ING Bank Śląski
  • Odbiorca: GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza
  • Tytuł przelewu: Należy wpisać numer zamówienia np. "Zamówienie nr ..."
 • Płatność za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki. Na kwotę pobrania składa się Cena za Produkt oraz Koszt Dostawy przypisany do wybranej formy dostawy.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Sprzedawcy - Klient jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail w celu ustalenia terminu odbioru Zamówienia.
 1. Terminy płatności:
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności Przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki.
 • W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do jednoczesnego odbioru i dokonania płatności gotówką w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Po upływie w/w terminu, zamówienie zostanie anulowane.
 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Sklep Internetowy www.stroje-efka.pl realizuje zamówienia złożone w Dni Robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.
  2. Kompletowanie i przygotowanie Zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych, do tego terminu należy doliczyć czas dostawy deklarowany przez Przewoźnika.
  3. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Klienta poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie i zwraca wpłacone przez niego pieniądze.
  4. W przypadku niedostępności części Produktów lub chwilowej niedostępności części lub wszystkich Produktów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie o stanie zamówienia jest proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji Zamówienia . Klient ma następujące możliwości:
 • wybór innego produktu na miejsce brakującego,
 • dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia,
 • zrealizowanie Zamówienia bez brakujących produktów,
 • anulowanie Zamówienia.
 1. KOSZTY, OPCJE I TERMINY DOSTAWY
 1. Koszty dostawy Produktu na terenie Polski (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zamawianego Produktu i są podawane w trakcie procedury składania Zamówienia oraz w zakładce Koszty wysyłki na stronach Sklepu www.stroje-efka.pl
 2. Produkty zamówione w Sklepie są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Termin otrzymania przesyłki to czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy przez Przewoźnika.
 4. Czas dostawy jest uzależniony od wyboru formy dostawy i następuje w terminie deklarowanym przez wybranego przewoźnika - od 1 do 3 dni. Dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Konsumentom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu przesyłki i Produktu przy dostawie i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokołu szkody. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: +48-500-49-37-99 lub poprzez wiadomość e-mail: sklep@stroje-efka.pl
 6. Sklep umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego Produktu w siedzibie firmy Sprzedawcy. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym (telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail) kontakcie Klienta ze Sprzedawcą i ustaleniu terminu odbioru.
 7. W celu odbioru opłaconego Zamówienia należy przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numer zamówienia, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Klient który złożył Zamówienie należy przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru na piśmie.
 1. WYMIANA TOWARU
 1. Konsument ma prawo do wymiany zakupionego towaru ze względu na źle dobrany rozmiar, fason lub kolor.
 2. W związku z zamiarem wymiany towaru, Konsument proszony jest o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) z obsługą sklepu w celu sprawdzenia dostępności i ewentualnej rezerwacji produktu do wymiany.
 3. W celu wymiany towaru Konsument zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Wymiany (wzór formularza jest dostępny w zakładce Zwroty i wymiany towaru na stronie sklepu) i odesłania go wraz z produktem przeznaczonym do wymiany na adres:
 4. GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza
 5. Koszty związane z wymianą towaru o którym mowa w rozdziale VIII pkt.1 ponosi Konsument.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24.12.2014). Klient będący jednocześnie Konsumentem który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie:
  • pisemnej na adres: GP CONCEPT ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza,
  • lub
  • elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@stroje-efka.pl
 • Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub upoważnionej przez Konsumenta osobie trzeciej.
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych - termin ten liczy się od dnia odstąpienia od umowy.
 • Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
 • Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza
 • Na konsumencie spoczywa odpowiedzialność za Produkt do czasu jego zwrócenia do Sprzedawcy. Konsument po otrzymaniu Produktu może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.
 • Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem Produktu, czyli odesłaniem Produktu do Sprzedawcy. Produkt należy odesłać w opakowaniu które uniemożliwi jego uszkodzenie podczas transportu.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25.12.2014). Klient będący jednocześnie Konsumentem który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.
 • Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  • - dla Umowy Sprzedaży pojedynczego Produktu - od następnego dnia po dniu w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymał rzecz;
  • - dla Umowy Sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;
  • - dla Umowy Sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • - dla pozostałych umów (np. wykonanie usługi, zleceni- od następnego dnia po dniu, w którym konsument zawarł umowę.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie:
  • - pisemnej na adres: GP CONCEPT ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza,
  • lub
  • - elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@stroje-efka.pl
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w załączniku PDF do niniejszego regulaminu oraz w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Produkt powinien zostać odesłany w terminie nie później niż do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w stanie niezmienionym.
 • Konsument może zwrócić Produkt na adres: GP CONCEPT ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza.
 • Na konsumencie spoczywa odpowiedzialność za Produkt do czasu jego zwrócenia do Sprzedawcy. Konsument po otrzymaniu Produktu może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
 • Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem Produktu, czyli odesłaniem Produktu do Sprzedawcy. Produkt należy odesłać w opakowaniu które uniemożliwi jego uszkodzenie podczas transportu.
 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
 • Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.
 • Zwrot środków wpłaconych przez Konsumenta powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostawy Produktu do Klienta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż zwykły najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca jedynie koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w swojej ofercie.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 n r 141, poz. 1176 ze zm.).
 • Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji i odpowiedniego żądania w formie:
  • - pisemnej na adres: GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza,
  • lub
  • - elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stroje-efka.pl
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności:
  • - rodzaj, datę i okoliczności wystąpienia wady Produktu będącego przedmiotem reklamacji;
  • - żądania Klienta odnośnie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • - dane kontaktowe Klienta.
 • W przypadku kiedy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres:
 • GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza.
 • Ustosunkowanie się Sprzedawcy do żądania Klienta nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 1. Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Reklamacje z tytułu rękojmi. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji i odpowiedniego żądania w formie:
  • - pisemnej na adres: GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza,
  • lub
  • - elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stroje-efka.pl
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności:
  • - rodzaj, datę i okoliczności wystąpienia wady Produktu będącego przedmiotem reklamacji;
  • - żądania Klienta odnośnie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • - dane kontaktowe Klienta.
 • Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • W przypadku kiedy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: GP CONCEPT Ewa Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza.
 • Ustosunkowanie się Sprzedawcy do żądania Klienta nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stroje-efka.pl
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez GP CONCEPT. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz ich usunięcia.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
  4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny (zgodnie z pkt.6 niniejszego rozdziału)
  6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.